Bu sabah Sultanahmet’te bir lokantaya girip çorba içtim. Hesabı ödemek üzere kalktım ve kasadaki amcaya çorbanın fiyatını sordum. Üç milyon lira olduğunu söyledi. “Saçlarım biraz uzun olabilir ama ben de halktan biriyim!” imajı yaratmak için “Turistik yerlerde biraz pahalı oluyo galiba” dedim! Adam sinirlendi lan :) Sanırım “Bende çorbaya üç milyon lira vericek göz var mı be” mesajı aldı benden. Pek anlayamadığım birsürü laf etti. “Su da içmişsin” falan dedi. Meğerse su dahil toplam hesabı söylemiş. Ben ne bileyim, “çorba kaç para” diye sormuştum. “Su falan tamam da insan üç milyona acılı ekşili Çin çorbası içiyo” demedim.

15 Yorum

burak  on September 8th, 2005

ya hi?? o diilde;…

(?imdi tamamen alakas?z bisey yapacam san?r?m. bunubiraz terörük biraz da ne bilim kopileftvari bi?ey olarak da görebilir miyiz… bilmem. ba?ka bi?ey yaz?yorum, konu olarak. hep yap?l?yor mudur boyle ?eyler, onu da bilmem)

bi yaz? okudum;

Britanya’n?n en ünlü müzik gruplar?ndan baz?lar?, War Child (Sava? Çocu?u) adl? yard?m kurulu?u için para toplamak amac?yla, bugüne de?in en k?sa zamanda kaydedilmi? albümü yapmak üzere yola ç?k?yor.

Radiohead, Kaiser Chiefs, Gorillaz, Keane ve Antony and the Johnsons, bu amaç do?rultusunda, Per?embe günü, Britanya saati ile 12:00 itibar?yla dünyan?n çe?itli bölgelerinde stüdyoya giriyor. Gorillaz, Hong Kong; Kaiser Chiefs, Berlin; Manic Street Preachers ise Galler’de kay?t yapacak. Razorlight, Magic Numbers, The Coral, Hard-Fi ve Bloc Party de projeye dahil olan gruplar aras?nda.

Müzisyenlerin “Help: A Day in the Life” ad?n? ta??yacak albüm için kaydedecekleri parçalar, ?ngiltere’nin ba?kenti Londra’da bulunan bir stüdyoda toplanacak.

?ark?lar?n her biri, 99 peni kar??l???nda, warchildmusic.com adresinden, Cuma günü, Britanya saati ile 14:00’dan itibaren yüklenebilecek. Tüm ?ark?lar? içeren albümün CD versiyonu ise 26 Eylül 2005’de yay?mlanacak.

Proje arac?l???yla, dünyan?n çe?itli bölgelerindeki çat??malardan zarar gören çocuklara ve gençlere yard?m etmek üzere para toplanacak.

Keane’nin söz yazar? ve piyanisti Tim Rice-Oxley “Herkesin çocuklu?u, iyimserlik ve masumiyetin hüküm sürdü?ü bir dönem olmal?.” diyor. “Oysa, pek çok yerde, bunun yerine ?iddet dolu kaos, yoksunluk ve korkunun hüküm sürdü?ü bir dönem. War Child, bunu de?i?tirmek için elinden gelen her ?eyi yap?yor ve biz onlara içten deste?imizi sunmaktan gurur duyuyoruz.”

?lk “Help” albümü, yay?mland??? 1995 y?l?nda, Bosna Sava??’ndan zarar gören çocuklar için 1,25 milyon Pound (yakla??k 3 milyon YTL) toplanmas?na vesile olmu?tu.

Bu albüm için haz?rlanan ?ark?lar bir günde kaydedilmi?, albümün CD ve kaset
versiyonlar? kay?t gününden 5 gün sonra müzik marketlerde sat??a ç?km??t?. Suede, Massive Attack, Portishead, Blur, Oasis ve The Manic Street Preachers ilk “Help” albümü için seferber olan gruplardan baz?lar?yd?. 2005 tarihli “Help” albümünde yer alacak gruplar ve seslendirecekleri ?ark?lar ise ?öyle:

falan diye gidiyo yani… ben ne diycemi ?a??rd?m itiraf edeyim. hani, afrikadaki açlar, borçlar?n silinmesi (G8 gibi) gibi konularla ilgili bu tür olaylara, çok rahat ters tepki verebiliyorsunuz. Zenginler olmasa açlar olmazd? gibi gider…de sava?tan zarar gören çocuklar diyince duralad?m sanki. ne biliyim, en uygulan?r ?ey, bu yaz?dakiler türünden ?eyler mi acaba? ba?ka nas?l olabilir ya da

burak  on September 8th, 2005

ya olm. o saatte sultanahmet’te ne yapt??n? da hiç söylememi?sin. tak?ld?m ona. i?in gücün yok mu? merak ettim yani.

bmert  on September 9th, 2005

birincisi sen manyak m?s?n? bloguma niye yorum kisvesi ard?na s???narak konu aç?yorsun? Sana da bir blog ayarlayal?m. Bu i?in de mafyas? var, bi daha buralarda tak?l?rsan topu?una s?kt?r?r?m senin.

ikincisi i? için adliye’ye gitmi?tim.

yenal  on September 11th, 2005

?imdi bu durum biraz da sosyal mall?ktan kaynaklan?yor. Yani sen bir su bir de çorba içmi?sin; hesab? öderken adam?n sadece çorban?n fiyat?n? söylemesini bekliyorsun. (Senin sadece çorban?n fiyat?n? sormana ra?men yaz?yorum bunu). ?öyle ki; Senin adama “çorba ne kadard??” diye sorman?n sosyal manas? ?udur: “benim hesap ne kadard??” . Adam?n da “3 milyon can?m” demesi, “içti?in çorba ve suyun toplam bedeli 3 milyondur.” manas?na tekabul eder. Ama sen programc? gibi inputuna output beklersen yersin f?rçan? oturursun a?a??.

yenal  on September 11th, 2005

onay m? gerekiyodu(off the record)

bmert  on September 12th, 2005

birincisi: her seferinde farkl? isimle yazarsan onay gerekiyo tabi. üye olup hep ayn? isimle yaz?n.
ikincisi: amma sallam??s?n ha. ben 4 çe?it yemek söyleyip çorban?n fiyat?n? sorsam yine toplam hesab? m? söyleyecek? kafay? gömçürürüm vallaha.(çe?it say?s?na duyarl? cevap verilece?ini yazabilece?ini bilerek yaz?yorum)

yenal  on September 12th, 2005

?imdi yavrum sen çorban?n fiyat?n? herhangi bir zamanda sormuyorsun ki. Hesab? ödemek için kalkm??s?n elini cüzdan?n atm??s?n, adam?n kafas?nda ki ?ey ?u; “çorba ne kadard??” soruna verece?i cevap senin o an elini cüzdan?na at?p ç?karaca??n para olacak”. O yüzden çok büyük bir ihtimalle hesab?n tümünü söylüyor herif. Adam sende “bi de su içtin çakal benden kaçar m?!” hissi yaratmamak için a?a??daki cümlelerden biriyle cevap vermiyor.
A-çorba 2 milyon birde su 1 milyon
B-çorba 2 milyon ba?ka bi?ey var m?yd??

4 çe?it yemek yiyip kasada sadece çorban?n fiyat?n? sorarsan adam gerizekal? heralde bu diye dü?ünür sonra da çorban?n fiyat?n? söyler.

mindsphere  on September 14th, 2005

lan k?rk y?ll?k lokantac?y?m, hem de sultanahmette. 3 milyona çorba+su mu olurmu? hayat?mda görmedim ben bööle bi?i. yani desen ki sen dükkan?nda kaça sat?yosun, ehh yani 1-2 olmad? 2,5 derim. daha fazlas?n? bekleme. yani bak ne diyom: 3 milyona çorba satan esnaf yok buralarda. bence sen onu ba?ka bi yerde içmi? olabilirsin diicem ama sanmam. hadi tut ki ba?ka biyerde içtin, yine olmaz. hadi oldu, orda da sen de 1,5 ben diyim 2 en fazla. bu senin çorba içtiin yeri inan görmek isterim, ama yinede hiç sanm?yorum. yani çorba+su ya 3 milyon ödiice?ini, çünkü bizim buralarda öle bi ?eyle kar??la?mad?m yani. ama yinede bi daakine gittiinde beni bi ara önce çünkü yok yani buralarda o fiyata çorba+su. sen nerde içmi?tin o çorbay? yaa??

Cihan  on September 20th, 2005

Bi çorbaya bu kadar tantana yap?l?r m?? Çorba nas?ld??

bmert  on September 21st, 2005

Çorbaya mercimek dedi ama ezogelin çorbas?yd?. Çok da güzel de?ildi hem.
O çorbay? daha önce Sertar Ordaç’la otelde görüntülemi?ler zaten.

bmert  on September 21st, 2005

Yenal, o sosyal mall?k laf?n? ziyedesile iade ediyorum. Bu olay?n sosyal boyutu, asl?nda ileti?imle olan ili?kisi ?u ?ekildedir: Ne yemi? olursam olay?m adama çorban?n fiyat?n? sordu?umda çorban?n fiyat?n? sordu?umu anlamas? beklenir. ?lle de toplam hesab? söyleyecekse dedi?in gibi ama güleryüzle “Çorba 2 milyon, bi de su, toplam 3 milyon” der. Adam?n kafas?ndaki ?ey falan diye ortam? buland?rma. Benim de kafamda çok ?ey var emme do?ru ileti?im kurmaya çal???yorum.
filan.

bluevelvet  on October 6th, 2005

onu bunu b?rakta buraya gel. Geçen halao?luyla 2 kilo pirzolay? bi k?zartm???z. Yinmi yimenmi….

bmert  on October 6th, 2005

Hocam firkatin fecrinden ferikler nispetince firar eylemek laz?m demi?ler, amma senin akl?n da hep bu taraflarda; öbür tarafta naabacam diye dü?ünmüyosun hiç.

Cihan  on October 10th, 2005

Görende seni çok kitap okuyan entellektüel biri san?r! Ne anlama geliyor firkatin fecri? sen bana bunu aç?kla önce. i?kemden sallamakla olmuyo blogerl?k

bmert  on October 10th, 2005

O-hooo. Burda da cahil cüheylayla m? u?ra??caz ya. Söyledi?im laf çok anlaml? olup ?u anlama gelmektedir: “Ayr?l???n ?afa??ndan civcivler oran?nda kaçmak gerekir”. ?nanm?yosan:
http://www.aktuelnet.net/yanasip.html

Yorum Yaz