Asansör Çelmecesi

Halatları kopmuş bir asansörde yol alırken yere çarpmadan hemen önce zıplarsak ne olur? Yıllardır tartışılan bu konuda genel kanı zıplayan insanın kurtulacağıdır. Geçen gün pek çok şeyi kendisinden öğrendiğim kuzenimin de bu şekilde düşündüğünü görünce bu konuyu artık aydınlatayım dedim. Böyle bir durumda zıplayarak gebermiş oluruz. Bunun farklı sebeplerini kısaca anlatayım.
İlk evvela düşen asansörün tabanından destek alarak kendimizi yukarıya itmemiz, yani zıplamamız biraz zor. Zaten yerçekimi doğrultusunda hava sürtünmesinden başka bir engel olmadan ilerleyen asansörü bacaklarımızla aynı dorultuda ittirmek ancak asansörün daha da hızlanmasına yol açacaktır (bunun mümkün olduğundan da emin değilim). Bu sırada kafamız da tavana çarpabilir.
Yok diyelim ki zıplayabiliyoruz. Olayın arka planını ele alırsak, yani enerji bazında düşünürsek basitçe sonuca varabiliriz. Saniyede iki metre hızla düştüğümüzü varsayalım. Bu karşı koyabileceğimizden oldukça yüksek bir enerji gerektirir. Zıplayarak ters yönde ilerlemek için ürettiğimiz enerji ise bizi yeteri kadar yavaşlatmaya asla yetmeyecektir.
Bu soru şu şekilde sorulursa daha mantıklı olabilir: Çok yüksekten düşen ve son hızına ulaşmış, üstü açık bir asansörde ne kadar kuvvetle zıplarsak düşme hızımızı sıfıra yaklaştırabiliriz? Bu mümkünse şüphesiz yine insan üstü bir güç gerektirecektir.
Bu arada bunları mantığıma dayanarak sallıyorum. Fizik bilgisi olan biri düzeltirse iyi olur.
Not: Discovery Channel’da izlediğim bir programa göre dünyada asansör halatı kopma olayı yalnızca bir kaç kez yaşanmış. Bunların sebepleri ise apartmana uçak çarpması gibi olaylarmış.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmert/bmert.net/wordpress/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

5 Yorum

sevcan  on March 19th, 2005

sitenizde yay?nlad???n?z keyifli yaz?lara yenilerini daha s?k eklemenizi bekliyoruz.

Uygulay?c?  on June 9th, 2005

Peki iyi demi?in ho? demi?in güzel karde?im de, bide suna bi aç?kl?k getir bakal?m.
?indi dü?ün, biz dünyan?n bir ucundan girip diyer ucundan ç?kan bir tünele Türk imzas?n? atsak. (gereksiz bir tünel ya ondan) Sonrada bu tünelin içini ma?maya kar?? boroksit ilen s?vasakta içine bir kabin koysak sonra kabinin içine sen ve senin gibi olaylar? aç?klayarak multu messut ve bahtiyar olan bir kaç arkada??m?z? test amaçl? koysak. Sonra sizin su kabini tünelin içine atsak. Size nolur? (G’yi hesaba al?n?z)

Erol Mercan  on June 9th, 2005

Ben ?imdi bir fizikçi olarak yakla?mak isterdim ama asansörün alt?nda kalma olas?l??? çok çok yüksek. O yüzden uzaktan sallamy? tercih ederim.

?çinde bulundu?un asansörün halat? koparsa asansör kütleden ba??ms?z bir ?ekilde dü?me hareketi yapar. Yani ayn? aynda ayn? asansörden ikisini yan yana getirelim birinin içine Erol Mercan (52Kg) birinin içine Erdal Kaymak (95Kg) koyal?m asansör e?it zaman aral???nda yere çak?lma faaliyeti gösterecektir.

Dedi?in üzere asansörde z?plarsan ayaklar?n asansörün zemininden destek alaca??ndan ne halt yedi?ini bilmiyorsun demektir. Kafan asansörün tavan?n? delebilir ve daha k?sa sürede hidayete erebilirsin. Dü?en asansörde mant?kl? bir davran?? de?il.

Asansör limit h?za da eri?mi? olsa asansöre yap?lan itme ile h?zlan?r. Asansör yere daha çabuk ve h?zl? dü?er. Kafan?z tavan? delmese bile asansör yere vurdu?unda karaci?eriniz a?z?n?dan ç?kabilir.

Bu gibi durumlarda e?er gerçekten mevzu bahis asansör ise, asansörün sa??nda ve solunda duvarlar oldu?unu unutmamak gerekli. Asansörün duvarlar?n? yumruklama suretiyle dengesini bozarsan?z. Asansör düzgün olarak dü?erken birden duvarlara çarpmaya dolay?syla dönme hareketi yapmaya çal???r. ?ans?n?z varsa asansör bir kat aral???nda s?k???r. S?k??masa bile bence a?a??ya daha yumu?ak dü?ü? yapars?n?z. A?a??ya daha yumu?ak dü?mezseniz ç?kmad?k candan ümit kesilmez.

bmert  on June 9th, 2005

Böyle bir durumda efendim, afedersiniz, hayvan gibi h?zlan?r?z ancak havaya sürtünme oldu?undan dolay? bay?lacak kadar h?zlanaca??m?z? sanm?yorum. Ayr?cana dünyan?n ?ekli sebebiyle tünelin her yan?ndaki kütlenin e?itli?ini kaybetti?i zaman bir tarafa do?ru çekilip duvarlara çarparak parçalan?r?z. Böyle olmamas? durumunda, sürtünmeyi de hesaba katmazsak san?r?m sonsuza kadar iki uç aras?nda gidip geliriz. Sürtünme varken de san?r?m bi kaç tur gidip geldikten sonra ortalarda tak?l?r?z???

Erôl  on June 9th, 2005

Yukar?da ad? geçen Erol Mercan ve Erdal Kaymak ana ve babalar?n?n tescilli markalar?d?r. ?zinsiz kullan?lamaz kullan?ld??? taktirde TCK var güzelim… TSK m?yd? o yaw ? Neyse i?te var bi?iyler…

Yorum Yaz